«ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑΣ»

17.02.2023

Στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός περιφερειακού παρατηρητηρίου το οποίο θα αξιολογεί το οινολογικό δυναμικό των σταφυλιών της περιοχής της Νεμέας σύμφωνα με τις υποπεριοχές όπου καλλιεργούνται. Αυτό θα είναι εφικτό με τη χρήση τεχνικών τηλεανίχνευσης και GIS σε συνδυασμό με χημικές αναλυτικές μεθόδους που θα αποκαλύψουν την επίδραση τόσο των αβιοτικών όσο και των βιοτικών παραμέτρων στην ποιότητα των οίνων Αγιωργίτικο. Η χημική σύνθεση των οίνων θα σχετίζεται με τις μικροβιακές χλωρίδες, τις εδαφικές και κλιματολογικές παραμέτρους κάθε υποπεριοχής. Όλοι οι πειραματικοί οίνοι που παράγονται από τα σταφύλια των διαφόρων υποπεριφερειών θα αξιολογηθούν επίσης οργανοληπτικά. Η ίδρυση υποπεριοχών της ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές του terroir με χρήση εξελιγμένων τεχνικών και θα οδηγήσει σε πιο ανταγωνιστικούς οίνους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός χωρικού παρατηρητηρίου αξιολόγησης του αμπελουργικού και οινικού δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας και η διάκριση του ΠΟΠ σε χωρικές ενότητες (υποζώνες-terroir) στηριζόμενοι σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών καθώς και σε σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθοδολογίες που θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσης για την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στο Αγιωργίτικο. Το παρατηρητήριο αυτό θα χρησιμοποιείται μετά τη πλήρη ανάπτυξη του, από το Σύνδεσμο Οινοποιών ΠΟΠ Νεμέας και τελικά από κάθε οινοποιείο της ζώνης για την ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής θεωρίας αξιολόγησης γαιών για την καλλιέργεια του Αγιωργίτικου, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές τεχνολογίες σε συνδυασμό με σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθόδους καθώς και μη χωρικές πολυπαραγοντικές και χωρικές στατιστικές αναλύσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Η μελέτη και η λεπτομερής απογραφή των εδαφικών, των κλιματικών και των τοπογραφικών συνθηκών του ΠΟΠ Νεμέας χρησιμοποιώντας εργασίες πεδίου, εργαστηριακές αναλύσεις και δεδομένα τηλεπισκόπησης
  • Η διερεύνηση και αποτύπωση της μικροβιακής χλωρίδας της ποικιλίας του Αγιωργίτικου συνδυάζοντας την κλασσική μικροβιολογική ανάλυση με την state-of-the-art τεχνολογία της μεταγονιδιωματικής (φυλογενετικής) ανάλυσης
  • Η απόκτηση γνώσης του αρωματικού δυναμικού της ποικιλίας με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών απομόνωσης των πτητικών συστατικών που διαμορφώνουν το χαρακτηριστικό άρωμα των οίνων από Αγιωργίτικο. Η αξιολόγηση των πτητικών συστατικών σχετικά με την επίδραση των υπό μελέτη αμπελοτεμαχίων στην περιεκτικότητα αυτών στους οίνους ώστε να είναι εφικτή η κατάταξη με βάση το άρωμα των οίνων.
  • Η αξιολόγηση του φαινολικού δυναμικού των σταφυλιών του Αγιωργίτικου αλλά και των παραγόμενων οίνων.
  • Η αξιολόγηση μέσω οργανοληπτικής ανάλυσης των οίνων που θα παραχθούν μέσω πειραματικών μικρο-οινοποιήσεων από επιλεγμένους αγρούς.
  • Η αξιολόγηση των αβιοτικών παραγόντων για την καλλιέργεια του Αγιωργίτικου.
  • Η ζωνοποίηση του ΠΟΠ Νεμέας υλοποιώντας αρχές terroir και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις GIS, τηλεπισκόπησης και χωρικής στατιστικής ανάλυσης.
  • Η ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου ωρίμανσης και πρόβλεψης χωροχρονικής συγκομιδής.
<strong>«ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑΣ»</strong>
ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ